Johan Schlüter Advokatfirma
Sankt Annæ Plads 11
Postboks 3033
1021 København K

Att.: Advfm. Jakob Plesner Mathiasen

København, den 16. juni 2002
Vort j.nr.: HKN-622370
Sekretær: Tina Meilvang
Vedr. J.nr. 00500-0175 - www.dvdel.dk.

Deres skrivelse af 6. juni 2002 til Steven Snedker og Thomas Emil Hansen er oversendt til min klient, foreningen Brødbryderbrødrene til besvarelse. I skrivelsen anfører De, at der på min klients website DVDel.dk kan konstateres overtrædelser af ophavsretsloven i form af distribution blandt brugerne af websitet. De anfører, at min klient må betragtes som medvirkende til "brugernes ulovlige aktiviteter".

Indledningsvis finder jeg anledning til at påpege en række faktuelle fejl i Deres beskrivelse af min klients website.

DVDel.dk er et webforum, hvis formål er at udnytte knappe resourcer og give interessefællesskaber et sted at mødes. Brugerne kan føre lister over dvd'er, cd'er, mp3'er, bøger, tegneserier. Listerne kan enten være læsbare for en begrænset brugergruppe (typisk en privat vennekreds) eller for alle brugere.

Jeg tillader mig at gå ud fra, at de ikke er uenig i, at det selvsagt er fuldt lovligt, at private ejere af websites offentliggør lister over deres private samlinger af DVD'er, bøger, film, mp3'er og Divx'er og at noget sådant er lovligt, selvom er muligt for enhver at komme kontakt med de pågældende via e-mail. Som to vilkårlige eksempler på sådanne websites henviser jeg til www.pedes.net/cds.asp og www.skaterjeppe.subnet.dk/515229.htm. Jeg henleder i øvrigt Deres opmærksomhed på siden www.skivsamling.nu, der er en offentlig gratis tjeneste for enhver, som ønsker sin pladesamling offentliggjort på Internet. Til forskel fra www.skivsamling.nu offentliggør DVDel.dk ikke e-postadressen på brugeren.

I Deres skrivelse anfører De bl.a.:

"På deres hjemmeside stiller de gratis software til rådighed for hjemmesidens brugere, der herefter kan opkoble sig på hjemmesiden og udveksle bl.a. film- og musikværker med hjemmesidens andre brugere."

Oplysningen er forkert. DVDel.dk stiller ikke software til rådighed, der gør brugerne i stand til at foretage udveksling som af Dem anført. Hvis brugerne ønsker at kommunikere med hinanden sker det ad sædvanlige kommunikationslinier, såsom e-mail, telefon eller postforsendelse.

De anfører videre:

"Brugeren vil typisk ikke kende de brugere, som der skabes kontakt til via søgetjenesten, og tjenesten er baseret på, at et sådant kendskab ikke er nødvendigt.

()

Ifølge hjemmesidens egne oplysninger har hjemmesiden pr. 6. juni 2002, i alt 4.838 registrerede brugere, og hjemmesidens database består af 13.054 titler, hvoraf langt den overvejende del består af film- og musikværker."

Heller ikke denne oplysning er korrekt. Den søgetjeneste, der er tilgængelig på DVDel.dk, dækker højst 7% af alle titler i tjenesten. Langt hovedparten af brugerne er tilknyttet de ikke-offentlige brugergrupper, hvor optagelse forudsætter en invitation fra den pågældende gruppe-ansvarlige. De 13.054 titler, som De henviser til, er således for hovedpartens vedkommende ikke offentligt tilgængelige. Ved besøg på websitet kan maksimalt ses de ca. 1.000 titler på visse brugeres offentligt læsbare lister. DVDel.dk er således altovervejende et rent privat forum. En løselig gennemgang af de ca. 1.000 læsbare offentlige titler i DVDel.dk giver ikke anledning til at tro, at der er tale om ulovlige kopier. Tværtimod må det lægges til grund, at den overvejende del af brugernes titler er originalprodukter og lovlige digitale kopier.

Skulle De kunne påvise enkelttitler, der dokumenterbart er ulovlige kopier, må jeg anmode Dem om en nærmere specifikation. Den eneste titel, som De henviser til i Deres skrivelse er "Lord of the Rings", som De anfører endnu ikke er udgivet på videogram nogetsteds i verden. Heller ikke denne oplysning ses at være korrekt. Lord of the Rings, der er indspillet i 1978 og instrueret af Ralph Bakshi, er udgivet som købevideo gentagne gange. De kan uden videre verificere dette på www.amazon.com eller på http://uk.imdb.com/Title?0077869.

Jeg bemærker ex tuto, at enkeltstående tilfælde, hvor en bruger måtte anvende DVDel.dk på retsstridig måde, aldrig vil kunne begrunde en fuldstændig indstilling af hele tjenesten endsige fogedforbud. Tværtimod vil en sådan brugeradfærd indebære en misligholdelse af den brugeraftale, som skal accepteres, før brugeren kan gøre brug af tjenesten på DVDel.dk. Det fremgår udtrykkeligt af brugeraftalen, at brugerne er ansvarlige for at den tekst, de indlægger ikke er i strid med dansk eller international lovgivning ligesom tjenesten udtrykkeligt gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at bytte/sælge/købe ulovlig porno, ulovlige mp3-filer, ulovligt software o.l. De kan finde brugeraftalen på http://dvdel.dk/user_new.php.

Sammenfattende må jeg meddele Dem, at min klient og jeg på det foreliggende grundlag ikke finder, at De har godtgjort, at brugere på DVDel.dk offentliggør oplysninger om endsige udveksler ulovligt materiale i strid med ophavsretsloven. Endnu mindre har De godtgjort, at min klient skulle kunne ifalde ansvar for noget sådant, hvilket i så fald skulle støttes på § 16, stk. 1, i Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel. Så meget mindre finder min klient og jeg, at De har påvist, at min klient ligefrem skulle være medansvarlig for mulige overtrædelser af ophavsretsloven. Min klient distribuerer ingen titler og stiller ingen titler til rådighed for almenheden. Jeg må således afvise, at min klient i nogen henseende handler retsstridigt.

Jeg har ikke mulighed for at vurdere, om kendelsen af 31. maj 2002 vedrørende tjenesten divxit.dk har betydning for min klients tjeneste. Ud fra de oplysninger, der d.d. er tilgængelige på adressen www.divxit.dk forekommer det mig ikke, at der er tale om en side, der svarer til DVDel.dk. De er velkommen til at tilsende mig kopi af kendelsen, som jeg herefter vil vurdere i samråd med min klient.

Jeg går derimod ud fra, at De er bekendt med afgørelsen af 28. marts 2002 fra Gerechtshof Amsterdam vedrørende tjenesten KaZaA. Uden at jeg på nogen måde for nærværende agter at gå ind i en nærmere vurdering af de til grund for afgørelsen liggende hollandske ophavsretsbestemmelser, skal jeg påpege, at KaZaA ses at indeholde langt mere professionelt software end den, der forefindes på DVDel.dk. KaZaA pakken ses i øvrigt at indeholde programmer, der kan overføre filer, ligesom det på KaZaA ikke er muligt at oprette private brugergrupper, hvorfor alle registrerede titler er tilgængelige for almenheden. Afgørelsen vedlægges og er i øvrigt tilgængelig på www.recht.nl/7227.

Jeg vil gerne understrege, at min klient på ingen måde ønsker nogen konfrontation med Deres klienter og med de rettighedshavere, som Deres klienter måtte repræsentere. I det omfang De ikke måtte dele min klients synspunkter vedrørende DVDel.dk tjenestens forhold til lovgivningen, er min klient selvsagt ikke på forhånd afvisende over for nøje at vurdere og efterprøve Deres synspunkter.

De kan imidlertid ikke forvente, at min klient vil indstille tjenesten på baggrund af formodninger, der er baseret på faktuelt ukorrekte oplysninger. DVDel.dk har fungeret i henved et år under fuld offentlighed, og der er ikke hidtil fra Deres klienter eller andre rettighedshavere sat spørgsmålstegn ved selve tjenestens lovlighed.

For en god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at jeg mandag og tirsdag i den kommende uge er optaget af domsforhandling ved Retten i Aabenraa. De er naturligvis velkomment il at kontakte mig telefonisk fra på onsdag den 19. juni, eller i mit fravær på e-post adressen hkn@norsker-jacoby.dk.Med venlig hilsen

NORSKER & JACOBYHenrik Karl Nielsen

Email: hkn@norsker-jacoby.dk